KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI (TT)

KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI (TT)

vinasc-city-47

Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam

1. Lưu trữ toàn bộ hồ sơ cung cấp dịch vụ kế toán đã thực hiện liên danh để cung cấp cho cơ
quan chức năng khi được yêu cầu.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp Luật về kết quả cung cấp dịch vụ kế toán và có trách nhiệm giải
trình với các cơ quan chức năng về kết quả cung cấp dịch vụ kế toán, hồ sơ cung cấp dịch vụ kế
toán và các vấn đề khác phát sinh từ việc liên danh với doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài
để cung cấp dịch vụ kế toán.
3. Báo cáo Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng một lần về tình hình thực hiện liên danh với doanh
nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh
trong kỳ theo mẫu báo cáo do Bộ Tài chính quy định.
4. Chịu sự kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế
toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại
Việt Nam bao gồm:
a) Tài liệu chứng minh về việc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép
cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp Luật của nước nơi doanh nghiệp dịch vụ kế
toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
b) Bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp dịch vụ kế toán nước ngoài đóng
trụ sở chính về việc không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và quy
định pháp Luật khác của nước ngoài trong thời hạn 3 năm trước thời điểm đề nghị cấp Giấy
chứng nhận đủ Điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp cho các kế
toán viên hành nghề trong đó có người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp;
d) Tài liệu chứng minh về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các kế toán viên
hành nghề tại Việt Nam.