Dịch vụ kiểm toán về đánh giá rủi do từ các hoạt động liên quan theo chuẩn mực kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán về đánh giá rủi do từ các hoạt động liên quan theo chuẩn mực kiểm toán

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Yêu cầu

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan dịch vụ kiểm toán

09. Kiểm toán viên phải soát xét kết quả thực tế của các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính kỳ trước hoặc nếu phù hợp, soát xét việc thực hiện lại các ước tính đó cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính kỳ hiện tại. dịch vụ kiểm toán

Nội dung và phạm vi soát xét của kiểm toán viên có tính đến nội dung của các ước tính kế toán và việc liệu thông tin thu thập được từ việc soát xét có phù hợp để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong các ước tính kế toán được ghi nhận và thuyết minh trong báo cáo tài chính kỳ hiện tại hay không. dịch vụ kiểm toán

Tuy nhiên, mục đích của việc soát xét không phải do nghi vấn về các xét đoán đã được đưa ra trong các kỳ trước dựa vào thông tin có tại thời điểm đó (xem hướng dẫn tại đoạn A39 – A44 Chuẩn mực này).

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu dịch vụ kiểm toán

10. Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu theo quy định tại đoạn 25 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán viên phải đánh giá mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán (xem hướng dẫn tại đoạn A45 – A46 Chuẩn mực này).

11. Kiểm toán viên phải dựa vào xét đoán của mình để xác định xem có ước tính kế toán nào được đánh giá là có mức độ không chắc chắn cao làm phát sinh rủi ro đáng kể hay không (xem hướng dẫn tại đoạn A47 – A51 Chuẩn mực này). dịch vụ kiểm toán