Dịch vụ kế toán tại cần giuộc_Kiểm toán các ước tính kế toán

Dịch vụ kế toán tại cần giuộc_Kiểm toán các ước tính kế toán

I/ QUY ĐỊNH CHUNG


Bản chất của các ước tính kế toán

01. Sự khác biệt giữa kết quả thực tế của một ước tính kế toán và số liệu đã ghi nhận, Dịch vụ kế toán tại cần giuộc

hoặc thuyết minh ban đầu trong báo cáo tài chính không nhất thiết bị coi là sai sót trong báo cáo tài chính.

Điều này đặc biệt đúng đối với các ước tính kế toán về giá trị hợp lý, vì kết quả thực tế

có thể kiểm chứng được luôn chịu ảnh hưởng của các sự kiện hoặc điều kiện xảy ra sau ngày thực hiện ước tính kế toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính. Dịch vụ kế toán tại cần giuộc

02. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán các ước tính kế toán liên quan đến báo cáo tài chính.

Dịch vụ kế toán tại cần giuộc

Dịch vụ kế toán tại cần giuộc

Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Dịch vụ kế toán tại cần giuộc

Chuẩn mực này để phối hợp công việc và xử lý các mối quan hệ liên quan với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi xem xét các ước tính kế toán trong quá trình kiểm toán. Dịch vụ kế toán tại cần giuộc