Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Kiểm toán nhà nước vừa ban hành Quyết định 1785/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2018. dịch vụ kế toán

Theo đó, quyết định nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước trong năm 2018 như sau:

– Kiểm toán ngân sách nhà nước (NSNN):

+ Kiểm toán báo cáo NSNN năm 2017 tại Bộ Tài Chính, Bộ KH&ĐT;

+ Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại 16 Bộ, cơ quan, đơn vị;

+ Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 tại Tổng Cục thuế và chuyên đề công tác hoàn thuế VAT tại một số tỉnh thành;

+ Kiểm toán ngân sách địa phương tại 49 tỉnh/thành phố.

– Kiểm toán hoạt động.

– Kiểm toán chuyên đề.

– Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

– Kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền vốn tài sản nhà nước của Ngân hàng nhà nước.

– Kiểm toán BCTC các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước năm 2017 tại các doanh nghiệp nhà nước.

– Kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực Quốc phòng; An ninh, khối cơ quan Đảng.

Xem chi tiết tại Quyết định 1785/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ ngày 04/12/2017).