Hướng dẫn hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa

Ngày 20/04/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Dich-vu-ke-toan 2Theo đó, hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu gửi hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa đến Tổng cục Hải quan gồm:

– Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại mẫu 01/CT/XĐTXX/GSQL Phụ lục I của Thông tư này;

– 01 bản chụp bản kê nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất hàng hóa;

– 01 bản chụp bản mô tả sơ bộ quy trình sản xuất hàng hóa hoặc Giấy chứng nhận phân tích thành phần do nhà sản xuất cung cấp;

– 01 bản chụp Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa.

Chi tiết xem tại Thông tư 38/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.