Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018, dịch vụ kế toán

Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018, dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. dịch vụ kế toán

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:

– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này. dịch vụ kế toán

Thông tư 107/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:

– Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

– Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19. dịch vụ kế toán