HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

vinasc-city-28

Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp kiểm
toán (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán) không được cung cấp dịch vụ kế
toán cho đơn vị khác khi người có trách nhiệm quản lý, Điều hành hoặc người trực tiếp thực hiện
dịch vụ kế toán của đơn vị thuộc các trường hợp sau đây:
1. Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người
có trách nhiệm quản lý, Điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế
toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, các
doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy
định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 68 Luật kế toán.
3. Trường hợp khác theo quy định của Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và
quy định của pháp Luật.

Việc kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên
hành nghề

1. Doanh nghiệp kiểm toán có đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của
pháp Luật về kiểm toán độc lập thì được kinh doanh dịch vụ kế toán. Khi không còn đủ Điều
kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp Luật về kiểm toán độc lập thì doanh
nghiệp kiểm toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán.
2. Kiểm toán viên có đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán theo quy định của pháp Luật về kiểm
toán độc lập thì được hành nghề dịch vụ kế toán. Khi không còn đủ Điều kiện hành nghề kiểm
toán theo quy định của pháp Luật về kiểm toán độc lập thì kiểm toán viên hành nghề không được
hành nghề dịch vụ kế toán.
3. Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề chịu sự kiểm soát của Bộ Tài chính về
chất lượng dịch vụ kế toán đã thực hiện.