HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI

vinasc-city-42

Đối tượng và phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

1. Đối tượng được hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối gồm các ngân
hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các tổ chức khác được phép hoạt
động cung ứng dịch vụ ngoại hối.
2. Phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối bao gồm:
a) Các ngân hàng được tiến hành việc cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy
định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
b) Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được thực hiện cung ứng một số
dịch vụ ngoại hối trên cơ sở đăng ký các hoạt động này theo điều kiện do Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định;
c) Các tổ chức khác được hoạt động cung ứng một số dịch vụ ngoại hối
theo giấy phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
Huy động tiền gửi và cho vay ngoại tệ trong nước
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc huy động, cho vay bằng
ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam của tổ chức tín dụng.
Hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế
Chính phủ quy định điều kiện, phạm vi hoạt động ngoại hối của từng loại
hình tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.
Trách nhiệm của tổ chức tín dụng và các tổ chức khác khi thực
hiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

1. Chấp hành nghiêm túc và hướng dẫn khách hàng thực hiện nghiêm túc
các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên
quan.
2. Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ liên quan của khách hàng phù hợp với các
giao dịch theo quy định tại Pháp lệnh này và các quy định khác của pháp luật về
quản lý ngoại hối.
3. Có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ để thực hiện việc thanh toán
các giao dịch vãng lai ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân.
4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo
cáo theo quy định của pháp luật.