HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN

vinasc-city-59

Cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến là thương nhân, tổ chức
thiết lập website khuyến mại trực tuyến để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của
thương nhân, tổ chức, cá nhân khác (gọi tắt là đối tác) theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ
khuyến mại.
2.Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến:
a) Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được mua hàng hoặc sử
dụng dịch vụ của đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác;
b) Bán các thẻ khách hàng thường xuyên cho phép khách hàng sử dụng hàng hóa, dịch vụ
từ một hệ thống các đối tác với giá ưu đãi hoặc hưởng những lợi ích khác so với khi mua hàng
hóa, dịch vụ tại từng đối tác riêng lẻ;
c) Các hình thức của dịch vụ khuyến mại trực tuyến khác do Bộ Công Thương quy định.
Thông tin về hoạt động khuyến mại trên website khuyến mại trực tuyến
1. Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến mại trực tuyến
phải bao gồm các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức, cá
nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
b) Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại,
trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;
c) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;
d) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;
đ) Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được
khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực
tuyến;
e) Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.
2. Nếu website có cơ chế tiếp nhận ý kiến đánh giá hoặc phản hồi trực tuyến của khách
hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, những ý kiến này phải được hiển thị công khai trên
website để những khách hàng khác xem được.