HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN (TT)

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN (TT)

vinasc-giay-phep-cho-nguoi-lao-dong

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

1. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định tại Mục
2 Chương IV Nghị định này.
2. Tuân thủ các quy định của Luật Thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về
hoạt động khuyến mại.
3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1
Chương V Nghị định này.
4. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này nếu website có chức năng
đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường
xuyên.
5. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định này nếu website có chức năng
thanh toán trực tuyến.
6. Công bố đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 40 Nghị định này trong từng thông tin
khuyến mại đăng tải trên website của mình.
7. Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy định tại Điều 38
Nghị định này.
8. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách
hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến
mại.
9. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho
người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
10. Bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách
hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên
website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên
đó.