HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

vinasc-city-59

Cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến (dưới đây gọi tắt là người
cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến) là thương nhân, tổ chức thiết lập website đấu giá trực tuyến
để các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.
2. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến nếu không đăng ký kinh
doanh dịch vụ đấu giá thì không được đứng ra tổ chức đấu giá trực tuyến.
Điều 45. Yêu cầu về hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến
1. Hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu
sau:
a) Ghi nhận và lưu trữ mọi mức giá được trả trong một cuộc đấu giá;
b) Sau thời điểm bắt đầu một cuộc đấu giá, cứ 30 (ba mươi) giây một lần hiển thị trên
website mức giá cao nhất được ghi nhận và người trả mức giá đó để mọi bên tham gia cuộc đấu
giá có thể xem được.
2. Trường hợp hệ thống không cho phép người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, hệ thống
phải có thông báo rõ ràng đối với người tham gia đấu giá về việc này ngay trước thời điểm đấu
giá. Thông báo phải nêu cụ thể trách nhiệm của người tham gia đấu giá trong trường hợp trả giá
nhưng không mua hàng.

Trách nhiệm của người bán trên website đấu giá trực tuyến
1. Thông báo, niêm yết công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết liên quan đến
hàng hóa được bán đấu giá.
2. Công bố giá khởi điểm; mức giá chấp nhận bán, nếu có.
3. Chịu trách nhiệm về chất lượng, quy cách của hàng hóa được bán đấu giá.
4. Giải quyết các khiếu nại của người mua về hàng hóa được bán đấu giá.
5. Không bán hàng hóa là đối tượng cầm cố, thế chấp hoặc đang có tranh chấp.
6. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 37 Nghị định này.