HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN (TT)

HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN (TT)

vinasc-city-59

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến

1. Đăng ký website đấu giá trực tuyến theo quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định này.
2. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 36 Nghị định này.
3. Ấn định phương thức và trình tự đấu giá trực tuyến.

4. Xây dựng hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động đấu giá trực tuyến để người bán hàng có
thể tổ chức đấu giá theo phương thức và trình tự đã ấn định.
5. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể thông báo, niêm yết công khai,
đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến hàng hóa đấu giá.
6. Cung cấp công cụ trực tuyến để người bán hàng có thể đăng tải hình ảnh về hàng hóa,
mẫu hàng hóa hoặc tài liệu giới thiệu về hàng hóa cho người tham gia đấu giá xem xét.
7. Cung cấp cho người bán hàng thông tin về diễn biến cuộc đấu giá mà người bán hàng tổ
chức khi có yêu cầu.
8. Lập thông báo kết quả đấu giá và gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên
có liên quan theo quy định tại Điều 51 Nghị định này.
9. Chịu trách nhiệm trong trường hợp lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không
thực hiện được:
a) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến cuộc đấu giá không bắt đầu được vào thời điểm
người bán dự định tổ chức đấu giá, người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hoàn trả cho
người bán mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá mà người bán đã thanh toán cho người
cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến;
b) Nếu lỗi của hệ thống kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được
sau khi cuộc đấu giá bắt đầu, thì người cung cấp dịch vụ đấu giá trực tuyến phải hủy kết quả đấu
giá và cho phép người bán tổ chức đấu giá lại, đồng thời chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ
chức đấu giá lại này.