HÀNH VI VI PHẠM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HÀNH VI VI PHẠM VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

vinasc-city-28

Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau
đây:
a) Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch khi thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;
b) Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website thương
mại điện tử bán hàng theo quy định;

c) Công bố thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với
nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
d) Không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin trên website cung cấp dịch
vụ thương mại điện tử.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau
đây:
a) Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền theo quy định;
b) Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp
dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy
định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau
đây:
a) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi chưa được xác nhận đăng ký theo
quy định;
b) Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà không làm thủ tục
chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền;
c) Triển khai cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với hồ sơ đăng ký;
d) Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại
điện tử;
đ) Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
e) Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng
ký.