HÀNH VI VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU (TT)

HÀNH VI VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU (TT)

vinasc-city-59

Hành vi vi phạm về nhập khẩu rượu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu rượu khi chưa
có đăng ký bản công bố hợp quy và được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu
cầu nhập khẩu” theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau
đây:
a) Nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm và phụ liệu để pha chế
thành rượu thành phẩm mà không có giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu hoặc giấy
phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định;
b) Bán rượu bán thành phẩm hoặc phụ liệu dùng để pha chế thành rượu thành phẩm nhập khẩu
cho đối tượng không có giấy phép sản xuất rượu.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau
đây:
a) Nhập khẩu rượu không qua các cửa khẩu quốc tế theo quy định;
b) Nhập khẩu rượu mà không có Giấy chỉ định hoặc ủy quyền là phân phối, nhà nhập khẩu của
chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồng đại lý của hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng
đó theo quy định.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu hoặc giấy phép sản xuất
rượu công nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2
và khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.