HÀNH VI VI PHẠM VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

HÀNH VI VI PHẠM VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

vinasc-city-59

Hành vi vi phạm về khuyến mại

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân hoạt động thương mại độc
lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh theo quy định có một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao
thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
b) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may
rủi;
c) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành
vi vi phạm sau đây:
a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định về thông tin phải
thông báo công khai hoặc không thực hiện đúng các quy định về cách thức thông báo các thông
tin phải thông báo công khai khi thực hiện khuyến mại;
b) Không thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch
vụ mẫu khi thực hiện hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng
dùng thử không phải trả tiền hoặc không thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan
đến việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách hàng khi thực hiện hình thức khuyến

mại tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua,
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
c) Thu các khoản phí, lệ phí, tiền từ khách hàng hoặc yêu cầu khách hàng thực hiện bất kỳ nghĩa
vụ thanh toán nào khác khi thực hiện hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ
mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
d) Không tổ chức công khai việc mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi hoặc tổ
chức mở thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi mà không có sự chứng kiến của
khách hàng;