Giảm một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm từ 11/12/2017, dịch vụ kế toán

Giảm một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm từ 11/12/2017, dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngày 20/10/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. dịch vụ kế toán

Theo đó, một số mức phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển sẽ được Bộ Tài Chính giảm xuống so với mức thu hiện nay, cụ thể như sau:

– Hoạt động đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm chỉ còn là 30.000đồng/hồ sơ (mức phí thu hiện tại là 70.000đồng/hồ sơ).

– Đối với hoạt động cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm còn là 25.000 đồng/trường hợp (mức phí thu hiện tại là 30.000 đồng/trường hợp). dịch vụ kế toán

Thông tư 113/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.