Công ty dịch vụ kiểm toán và nội dung về Giải trình bằng văn bản theo chuẩn mực kiểm toán

Công ty dịch vụ kiểm toán và nội dung về Giải trình bằng văn bản theo chuẩn mực kiểm toán

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình, văn bản giải trình không được cung cấp hoặc nội dung giải trình không đầy đủ dịch vụ kiểm toán

Văn bản giải trình không được cung cấp hoặc nội dung giải trình không đầy đủ Dịch vụ kiểm toán

1. Nếu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán không cung cấp văn bản giải trình hoặc nội dung giải trình không đầy đủ theo yêu cầu của kiểm toán viên thì kiểm toán viên phải: Dịch vụ kiểm toán

(a) Trao đổi các vấn đề trên với Ban Giám đốc đơn vị;

(b) Đánh giá lại tính chính trực của Ban Giám đốc đơn vị và đánh giá ảnh hưởng có thể có của các vấn đề trên đến độ tin cậy của các giải trình (bằng lời hoặc bằng văn bản) và độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán nói chung;

(c) Thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm xác định ảnh hưởng có thể có đối với ý kiến kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705, có xem xét tới quy định tại đoạn 20 Chuẩn mực này. Dịch vụ kiểm toán

Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

2. Kiểm toán viên phải từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 705 nếu (xem hướng dẫn tại đoạn A26 – A27 Chuẩn mực này): Dịch vụ kiểm toán

(a) Kiểm toán viên kết luận rằng có đủ nghi ngờ về tính chính trực của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán dẫn đến việc giải trình bằng văn bản theo quy định tại đoạn 10 và 11 Chuẩn mực này là không đáng tin cậy; hoặc Dịch vụ kiểm toán

(b) Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán không cung cấp văn bản giải trình hoặc giải trình không đầy đủ các nội dung theo quy định tại đoạn 10 và 11 Chuẩn mực này. Dịch vụ kiểm toán