BUSINESS LICENSE

Giấy chứng nhận Vinasc đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán và Thông tư 72/2007 và dịch vụ tư vấn thuế theo Pháp luật thuế và Thông tư 117/2012

Vinasc_CF

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo Thông tư 72/2007

img006

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế theo Thông tu 117/2012