Dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với 42 loại thuốc, dịch vụ kế toán

Dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với 42 loại thuốc, dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán

Vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các loại thuốc quy định tại Quyết định 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017. dịch vụ kế toán

Cụ thể, để triển khai việc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc được nêu trong danh mục kèm theo Quyết định 416, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

– Thông báo đến tất cả cơ sở trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH ngừng thanh toán theo chế độ BHYT cho 42 thuốc nằm trong danh mục đính kèm Quyết định 416.

– Kiểm tra, rà soát số liệu thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

– Thông báo cho các cơ sở KCB về việc thu hồi và điều chỉnh giảm chi phí đã thanh toán theo chế độ BHYT (nếu có) vào kỳ quyết toán Quý 4 năm 2017 đối với 42 loại thuốc nêu trên. dịch vụ kế toán

Công văn 5054/BHXH-DVT được ban hành ngày 13/11/2017.