Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 42 Năm 2017, dịch vụ kế toán

Sau đây là 04 văn bản nổi bật được Dịch vụ kế toán Vinasc cập nhật trong tuần qua (từ ngày 16 – 22/10/2017):

Dịch vụ kế toán1. Điểm mới về chế độ nâng lương với người làm công tác cơ yếu dịch vụ kế toán

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ 01/12/2017) hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Theo đó, thay đổi một số điều kiện về thời gian nâng bậc lương so với quy định tại Thông tư liên tịch 24/2005/TTLT-BNV-BTC đối với những đối tượng làm việc trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương theo bảng lương cấp hàm cơ yếu, cụ thể:

– Từ bậc 8 hệ số lương 8,00 lên bậc 9 hệ số lương 8,60 là 4 năm (Thông tư liên tịch 24 không quy định thời gian).

– Từ bậc 9 hệ số lương 8,60 lên bậc 10 hệ số lương 9,20 là 4 năm (Thông tư liên tịch 24 không quy định về bậc này).

Bên cạnh đó, Thông tư 07/2017/TT-BNV còn quy định các chế độ phụ cấp đối với quân nhân và công an nhân dân.

2. Thủ tục nộp tiền đảm bảo thi hành án với pháp nhân thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại (PNTM) phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp NSNN số tiền đã nộp.

Theo đó, hướng dẫn thủ tục nộp tiền để bảo đảm thi hành án tại ngân hàng với PNTM như sau:

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về việc áp dụng biện pháp buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án, PNTM nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản để bảo đảm thi hành án;

– Ngân hàng nơi PNTM nộp tiền cấp chứng từ đã nộp tiền để PNTM nộp cho cơ quan tiến hành tố tụng đã ra quyết định áp dụng biện pháp buộc nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà không thể hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thì thời hạn này được tính lại kể từ khi lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không còn nữa.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 115/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

3. Ngân hàng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 15/11/2017) về quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, có quy định về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi như sau:

– Trong năm 2017 và 2018, tại một thời điểm phải có ít nhất 30 đề thi tương đương nhau đối với môn tiếng Anh, 20 đề thi tương đương nhau đối với ngoại ngữ khác;

– Từ năm 2019 trở đi, số lượng đề thi tương đương tại cùng một thời điểm đối với môn tiếng anh là 50 và ngoại ngữ khác là 30.

Trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10.

4. Nguyên tắc ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018

Dịch vụ kế toánNghị quyết 106/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 đưa ra nguyên tắc thứ tự ưu tiên phân bổ vốn ngân sách nhà nước từ năm 2018 như sau: dịch vụ kế toán

– Bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 20% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 còn lại chưa thanh toán;

– Trong năm 2018, bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 20% số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương dự kiến thu trong giai đoạn 2016 – 2020 còn lại chưa thu hồi;

– Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

– Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

– Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 theo tiến độ;

– Dự án khởi công mới năm 2018, trong đó ưu tiên dự án cấp bách về phòng chống, khắc phục lũ lụt, thiên tai, bảo vệ môi trường. dịch vụ kế toán