Điểm mới trong quy trình lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp và dịch vụ kế toán

Điểm mới trong quy trình lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp và dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Ngày 21/11/2017, Tổng kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán doanh nghiệp. dịch vụ kế toán

Theo đó, không như quy định cũ, Báo cáo kiểm toán sẽ được thực hiện thông qua việc Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán, để có được Báo cáo kiểm toán sẽ phải thực hiện theo quy trình sau đây:

– Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán.

– Xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiển toán.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kiểm toán, lấy ý kiến tham gia của đơn vị được kiểm toán (ý kiến của đơn vị kiểm toán sẽ được xử lý để trình lên Tổng kiểm toán nhà nước xem xét và quyết định). dịch vụ kế toán

– Thông báo kết quả kiểm toán.

– Phát hành Báo cáo kiểm toán.

Bên cạnh đó, việc phát hành Báo cáo kiểm toán phải được đảm bảo thời gian theo đúng quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và các quy định cụ thể khác của Kiểm toán nhà nước.

Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 05/01/2018 và thay thế Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN ngày 06/4/2012.