Dịch vụ tư vấn Vinasc giới thiệu hỏi đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN)

Câu 1: Công ty em chuyên về sản xuất thức ăn cho Tôm, cá. Thuế suất thuế TNDN là 15% cho suốt dự án. dịch vụ kế toán

Câu hỏi của em như sau:

Dịch vụ kế toán1/ Công ty em giai đoạn năm 2009~2013 có lắp ráp thêm dây chuyền sản xuất cục thuế xác định là đầu tư mở rộng, Giá trị mỗi năm tăng tài sản chưa đến 20 tỷ nhưng lũy kế từ 2009~2013 thì hơn 20 tỷ, không đáp ứng hai tiêu chí còn lại dịch vụ kế toán

—-> Cho em hỏi từ ký tính thuế năm 2015 trở đi có được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động thuế suất là 15% không?

2/ Trong năm 2014, 2015 Công ty em có cải thiện một dây chuyền sản xuất thức ăn cá (dây chuyền này tăng trong năm 2007 tính thuế TNDN theo thuế suất phổ thông) thành dây chuyền sản xuất thức ăn tôm, trong quá trình cải thiện cần mua sắm thêm thiết bị máy móc để lắp rắp giá trị tài sản chưa đến 20 tỷ

—-> Phần tăng thêm này giả dụ không đạt 3 tiêu chí như vậy có được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động là 15% không? Nếu được thì được tính từ năm nào?

3/ Trong giai đoạn 2009~2015 do quy định khắt khe của môi trường nên Công ty phải cải thiện, nâng cấp hoặc lắp rắp thêm các hệ thống xử lý mùi

—–> Như vậy giá trị tài sản tăng thêm của các hệ thống này có được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động thuế suất là 15% không? Nếu được thì được tính từ năm nào?

Trả lời:

Do hồ sơ tài liệu và câu hỏi bạn cung cấp không đủ thông tin để có điều kiện trả lời và xác định được dự án của công ty có thuộc đầu tư mở rộng hay đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh để được hưởng ưu đãi thuế TNDN; Căn cứ vào quy định tại điểm 4, Điều 10, Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi thuế mà giai đoạn năm 2009 – năm 2013 có đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh không thuộc dự án đầu tư mở rộng nêu trên thì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2014”

Hội tư vấn trả lời theo nguyên tắc như sau:

Dịch vụ kế toán– Công ty trong giai đoạn năm 2009~2013 có lắp ráp thêm dây chuyền sản xuất, dịch vụ kế toán

Giá trị mỗi năm tăng tài sản chưa đến 20 tỷ nhưng lũy kế từ 2009~2013 thì hơn 20 tỷ, không đáp ứng hai tiêu chí còn lại như vậy theo chúng tôi thì đây chưa đáp ứng điều kiện là đầu tư mở rộng, nhưng cũng không thuộc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh, vì vậy kỳ tính thuế năm 2015 trở đi công ty cũng không được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động thuế suất là 15%.

-Trong năm 2014, 2015 Công ty có cải thiện một dây chuyền sản xuất thức ăn cá (dây chuyền này tăng trong năm 2007 tính thuế TNDN theo thuế suất phổ thông) thành dây chuyền sản xuất thức ăn tôm, trong quá trình cải thiện cần mua sắm thêm thiết bị máy móc để lắp rắp giá trị tài sản chưa đến 20 tỷ, nhưng không đạt 3 tiêu chí theo quy định thì không được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động là 15% không.

– Trong giai đoạn 2009~2015 Công ty cải thiện, nâng cấp, lắp rắp thêm các hệ thống xử lý mùi nếu đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh đáp ứng các điều kiện của đầu tư thương xuyên thì hệ thống này được hưởng thuế suất theo dự án đang hoạt động thuế suất là 15%.

Tuy nhiên, vấn đề ưu đãi thuế cần phải xác định chính xác để tránh rũi ro về thuế; Hội tư vấn đề nghị công ty cần có công văn, hồ sơ tài liệu về các dự án (kể cả công văn của cơ quan thuế địa phương về việc xác định dự án trong giai đoạn 2009-2013 là dự án đầu tư mở rộng) gửi Tổng cục thuế để được trả lời và thực hiện. dịch vụ kế toán