Dịch vụ kế toán|TTHC mới về đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Dịch vụ kế toán|TTHC mới về đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC công bố 06 TTHC trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. dịch vụ kế toán

Theo đó, đối với thủ tục Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in cấp Chi cục thuế được hướng dẫn như sau:

– Bước 1. Người nộp thuế thuộc đối tượng được tạo Hóa đơn tự in, đặt in phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi đến cơ quan thuế (CQT).

– Bước 2. CQT tiếp nhận:

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

+ Hồ sơ được nộp trực tiếp tại CQT, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận, ghi thời gian nhận, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư. dịch vụ kế toán

+ Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư.

– Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in theo mẫu tại Điểm 3.14, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. dịch vụ kế toán

Quyết định 2378/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 12/6/2017 và sửa đổi, thay thế TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016. dịch vụ kế toán