Dịch vụ kế toán: Xây dựng yếu tố chống giả trên phôi GCN quyền sử dụng đất

Dịch vụ kế toán: Xây dựng yếu tố chống giả trên phôi GCN quyền sử dụng đất

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và SĐ, BS một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai. Theo đó: dịch vụ kế toán

– Tổng cục quản lý đất đai bắt đầu xây dựng các quy định về yếu tố chống giả (đặc điểm bảo an) trên phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Và tổ chức việc in ấn, phát hành phôi Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp sử dụng.

– Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm báo cáo tình hình tiếp nhận, quản lý, sử dụng phôi về Sở TN&MT định kỳ 06 tháng trước ngày 20/6, định kỳ hành năm trước ngày 20/12.

– Thông số kỹ thuật về giấy nguyên liệu để in phôi GCN tại Phụ lục 01a ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT. dịch vụ kế toán

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 05/12/2017).