Dịch vụ kế toán trưởng: Hướng dẫn thời hạn, trình tự xác nhận thông quan hàng hóa

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trưởng: Hướng dẫn thời hạn, trình tự xác nhận thông quan hàng hóa

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6902/TCHQ-GSQL hướng dẫn xác nhận thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, trình tự, thời hạn xác nhận thông quan hàng hóa trên hệ thống sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia được hướng dẫn như sau:

– Khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành, người khai hải quan tiến hành khai bổ sung thông tin tham chiếu (Số giấy xác nhận chất lượng) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

– Trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông tin khai bổ sung, công chức hải quan phải truy cập Hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa.

– Không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy theo đúng hướng dẫn tại Công văn 5887/TCHQ-CNTT ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan.

– Công chức hải quan phải thông báo cho người khai hải quan biết trong trường hợp không có dữ liệu về kết quả kiểm tra chuyên ngành trên E-Customs. dịch vụ kế toán

Công văn 6902/TCHQ-GSQL được ký ban hành vào ngày 23/10/2017.