Dịch vụ kế toán: Quy trình miễn thuế NK với hàng hóa an ninh, quốc phòng

Dịch vụ kế toán: Quy trình miễn thuế NK với hàng hóa an ninh, quốc phòng

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 4073/QĐ-TCHQ về Quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng. dịch vụ kế toán

Theo đó, việc miễn thuế nhập khẩu sau khi làm thủ tục hải quan hàng an ninh, quốc phòng như sau:

– Gửi/nhận hồ sơ hải quan về Tổng cục Hải quan.

– Kiểm tra hồ sơ hải quan.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Kiểm tra hàng hóa thực tế nhập khẩu trên hồ sơ hải quan với Bảng theo dõi hạn ngạch nhập khẩu hàng an ninh, quốc phòng. dịch vụ kế toán

– Ban hành Quyết định miễn thuế.

– Thực hiện miễn thuế theo Quyết định miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

– Kiểm tra kết quả miễn thuế hàng an ninh, quốc phòng.

– Lưu trữ hồ sơ.

Ngoài ra, Quyết định này còn quy định cụ thể việc miễn thuế nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan hàng an ninh, quốc phòng. dịch vụ kế toán

Xem chi tiết tại Quyết định 4073/QĐ-TCHQ (có hiệu lực từ ngày 16/12/2017).