Dịch vụ kế toán: Hướng dẫn xếp lương công chức theo Thông tư 05/2017/TT-BNV

Dịch vụ kế toán: Hướng dẫn xếp lương công chức theo Thông tư 05/2017/TT-BNV

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV về xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Cụ thể: dịch vụ kế toán

– Công chức có trình độ cao đẳng phù hợp vị trí đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu:

+ Đang xếp lương loại A0 thì tiếp tục xếp lương theo loại A0.

+ Đang xếp lương theo loại B theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

– Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp vị trí đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo loại B thì tiếp tục xếp lương theo loại B.

Thời hạn xếp lương loại B là 06 năm kể từ ngày 01/10/2017; trong thời hạn này nếu:

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

+ Công chức đáp ứng đủ yêu cầu ở ngạch cán sự (mới) thì cơ quan quản lý xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới). dịch vụ kế toán

+ Công chức không đáp ứng đủ yêu cầu thì cơ quan quản lý xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp hoặc tinh giản biên chế. dịch vụ kế toán

Xem hướng dẫn với ngạch nhân viên tại Công văn 15075/BTC-TCCB ngày 07/11/2017.