Dịch vụ kế toán giới thiệu giải đáp của Bộ tài chính về kiểm toán

Dịch vụ kế toán giới thiệu giải đáp của Bộ tài chính về kiểm toán

Hỏi:
Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra

phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này”. Xin Quý Bộ cho tôi hỏi, nếu như trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của toàn dự án đã được người quyết định đầu tư phê duyệt, đã có gói thầu kiểm toán thì chủ đầu tư có được chủ động lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo đúng kế hoạch đấu thầu được phê duyệt không hay phải có sự đồng ý, cho phép của người phê duyệt quyết toán thì mới được thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán?

Theo quy định hiện hành thì cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu thường là cấp phê duyệt dự án, phê duyệt quyết toán. Hiện nay, nhiều chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã chủ động lựa chọn nhà thầu kiểm toán khi chưa xin ý kiến của người phê duyệt quyết toán thì có ảnh hưởng, sai phạm không?

Khi Chủ đầu tư gửi Hồ sơ thanh toán phí kiểm toán, Kho bạc Nhà nước không chấp nhận thanh toán phí kiểm toán vì lý do chưa được sự đồng ý của người phê duyệt quyết toán (bằng văn bản) mặc dù kế hoạch đấu thầu đã có, đã duyệt thì có sai phạm không. Tôi xin chân thành cảm ơn và mong chờ giải đáp của Quý Bộ

Trả lời:
– Tại khoản 1 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định: Kiểm toán bắt buộc là kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính khác của đơn vị được kiểm toán quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 37 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tại điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

“b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A s`ử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

c) Doanh nghiệp, tổ chức có vốn góp của Nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước khác do Chính phủ quy định phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm hoặc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;”

– Tại Điều 10 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước đã quy định rõ:

“Trường hợp người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án; chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Chủ đầu tư, nhà thầu kiểm toán độc lập và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều này”.

dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán

Căn cứ những quy định trên đây, những dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 phải thuê kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Đối với những dự án còn lại, căn cứ điều kiện thực tế về lực lượng cán bộ thẩm tra quyết toán, khối lượng công việc thẩm tra quyết toán; trường hợp cần thiết, khi người phê duyệt quyết toán yêu cầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi thẩm tra phê duyệt quyết toán, Chủ đầu tư mới được thuê tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (kể cả các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có phê duyệt gói thầu Tư vấn kiểm toán). dịch vụ kế toán