Dịch vụ kiểm toán_ Chập nhân và duy trì hợp đồng dịch vụ kiểm toán theo chuẩn mực số 600

Dịch vụ kiểm toán_ Chập nhân và duy trì hợp đồng dịch vụ kiểm toán theo chuẩn mực số 600

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Tìm hiểu tại giai đoạn chấp nhận hoặc duy trì hợp đồng kiểm toán tập đoàn (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này) Dịch vụ kiểm toán

A10. Trong trường hợp một hợp đồng kiểm toán mới, nhóm kiểm toán tập đoàn có thể tìm hiểu về tập đoàn, các đơn vị thành viên và môi trường hoạt động từ:

(1) Thông tin do Ban Giám đốc tập đoàn cung cấp; Dịch vụ kiểm toán

(2) Trao đổi với Ban Giám đốc tập đoàn;

(3) Trao đổi với nhóm kiểm toán tập đoàn trước đó, trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị thành viên hoặc kiểm toán viên đơn vị thành viên, nếu có thể.

A11. Nhóm kiểm toán tập đoàn có thể tìm hiểu về các vấn đề sau đây:

(1) Cơ cấu tập đoàn, cả về mặt tổ chức và pháp lý (như cách thức tổ chức hệ thống lập và trình bày báo cáo tài chính tập đoàn);

(2) Các hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên có ảnh hưởng đáng kể đến tập đoàn, bao gồm ngành, lĩnh vực kinh doanh, môi trường pháp lý, môi trường kinh tế và chính trị; Dịch vụ kiểm toán

(3) Việc sử dụng các tổ chức cung cấp dịch vụ, như các trung tâm dịch vụ chung cho tập đoàn;

(4) Mô tả các kiểm soát được áp dụng cho cả tập đoàn;

(5) Sự phức tạp của quy trình hợp nhất;

(6) Các kiểm toán viên đơn vị thành viên không thuộc doanh nghiệp kiểm toán tập đoàn hoặc mạng lưới của doanh nghiệp kiểm toán tập đoàn có thực hiện kiểm toán hoặc soát xét thông tin tài chính hoặc báo cáo tài chính của bất cứ đơn vị thành viên nào hay không, và lý do Ban Giám đốc tập đoàn chỉ định từ hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên cùng kiểm toán tập đoàn;

(7) Liệu nhóm kiểm toán tập đoàn: Dịch vụ kiểm toán

– Có được tiếp cận không hạn chế với Ban quản trị và Ban Giám đốc tập đoàn, Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị thành viên, thông tin của đơn vị thành viên, và các kiểm toán viên đơn vị thành viên (bao gồm các tài liệu, hồ sơ kiểm toán liên quan mà nhóm kiểm toán tập đoàn yêu cầu) hay không; Dịch vụ kiểm toán

– Có thể thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết đối với thông tin tài chính hoặc báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên hay không.

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

A12. Trong trường hợp duy trì hợp đồng kiểm toán với khách hàng, khả năng thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp của nhóm kiểm toán tập đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi các thay đổi đáng kể, ví dụ: Dịch vụ kiểm toán

(1) Thay đổi về cơ cấu tập đoàn (ví dụ, mở rộng, thanh lý, tái cơ cấu, hoặc thay đổi trong cách thức tổ chức hệ thống lập và trình bày báo cáo tài chính tập đoàn);

(2) Thay đổi trong các hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên có ảnh hưởng đáng kể đến tập đoàn; Dịch vụ kiểm toán

(3) Thay đổi về cơ cấu và thành phần Ban quản trị và Ban Giám đốc tập đoàn, hoặc Ban quản trị và Ban Giám đốc của các đơn vị thành viên quan trọng; Dịch vụ kiểm toán

(4) Những mối quan tâm của nhóm kiểm toán tập đoàn về tính chính trực và năng lực chuyên môn của Ban Giám đốc tập đoàn hoặc đơn vị thành viên;

(5) Thay đổi trong các kiểm soát được áp dụng cho cả tập đoàn;

(6) Thay đổi trong khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. Dịch vụ kiểm toán