Dịch vụ kiểm toán Vinasc giới thiệu các quy định và các yếu tố của kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán Vinasc giới thiệu các quy định và các yếu tố của kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

13. Những người trong doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp phải có hiểu biết về toàn bộ nội dung Chuẩn mực này, kể cả phần hướng dẫn áp dụng để hiểu được mục tiêu của chuẩn mực và áp dụng đúng các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này. Dịch vụ kiểm toán

14. Doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ từng quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này khi cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này). Dịch vụ kiểm toán

15. Các quy định và hướng dẫn được xây dựng để giúp doanh nghiệp kiểm toán đạt được các mục tiêu quy định trong Chuẩn mực này và việc áp dụng phù hợp các quy định của Chuẩn mực này sẽ cung cấp đầy đủ cơ sở nhằm đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thực tế có thể thay đổi và khó dự đoán, doanh nghiệp kiểm toán phải xem xét liệu có các vấn đề hoặc hoàn cảnh cụ thể nào yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán xây dựng các chính sách và thủ tục khác ngoài các chính sách và thủ tục được quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực này nhằm đạt được mục tiêu đề ra hay không. Dịch vụ kiểm toán

Các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

16. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm các chính sách và thủ tục cho từng yếu tố sau: Dịch vụ kiểm toán

(a) Trách nhiệm của Ban Giám đốc về chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán;

(b) Chuẩn mực, các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan;

(c) Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể;

(d) Nguồn nhân lực;

(e) Thực hiện hợp đồng dịch vụ; Dịch vụ kiểm toán

(f) Giám sát.

17. Doanh nghiệp kiểm toán phải quy định bằng văn bản về các chính sách và thủ tục và phải phổ biến các chính sách và thủ tục này cho tất cả cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp (xem hướng dẫn tại đoạn A2 – A3 Chuẩn mực này).