Dịch vụ kiểm toán _ Tài liệu, hồ sơ kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán _ Tài liệu, hồ sơ kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Tài liệu, hồ sơ về hệ thống kiểm soát chất lượng (hướng dẫn đoạn 57 Chuẩn mực này) Dịch vụ kiểm toán

A73. Hình thức và nội dung của tài liệu, hồ sơ làm bằng chứng về hoạt động của từng yếu tố trong hệ thống kiểm soát chất lượng là vấn đề thuộc về xét đoán và phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm: Dịch vụ kiểm toán

(1) Quy mô của doanh nghiệp kiểm toán và số lượng văn phòng;

(2) Nội dung và mức độ phức tạp trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán.

Ví dụ, các doanh nghiệp kiểm toán lớn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử để lưu lại các vấn đề như xác nhận về tính độc lập, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc và kết quả kiểm tra giám sát. Dịch vụ kiểm toán

A74. Tài liệu, hồ sơ phù hợp liên quan đến việc giám sát bao gồm:

(1) Các thủ tục giám sát, kể cả thủ tục lựa chọn các hợp đồng dịch vụ đã hoàn thành để kiểm tra;

(2) Hồ sơ đánh giá về:

– Việc tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan;

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

– Liệu hệ thống kiểm soát chất lượng có được thiết kế phù hợp và được thực hiện hiệu quả hay không; Dịch vụ kiểm toán

– Các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán có được áp dụng phù hợp hay không, sao cho các báo cáo do doanh nghiệp kiểm toán phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

(3) Xác định các khiếm khuyết phát hiện được, đánh giá ảnh hưởng của các khiếm khuyết đó và cơ sở để xác định liệu có cần thực hiện các hành động tiếp theo hay không và nếu có thì hành động đó là gì. Dịch vụ kiểm toán

Lưu ý đối với các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ

A75. Các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ có thể sử dụng các phương pháp không chính thức trong tài liệu, hồ sơ về hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán như các ghi chú, bảng câu hỏi và các biểu mẫu./. Dịch vụ kiểm toán