ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

vinasc-city-59

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài

Người cư trú được phép đầu tư ra nước ngoài được sử dụng các nguồn vốn
sau đây để đầu tư:
1. Ngoại tệ trên tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép;
2. Ngoại tệ mua tại tổ chức tín dụng được phép;
3. Ngoại tệ từ nguồn vốn vay.
 Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
1. Người cư trú là tổ chức tín dụng được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Người cư trú là tổ chức kinh tế, cá nhân và các đối tượng khác được
phép đầu tư ra nước ngoài phải mở một tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín
dụng được phép và đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc chuyển
ngoại tệ ra nước ngoài để đầu tư phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

Chuyển vốn, lợi nhuận về Việt Nam
Vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư tại nước ngoài phải
chuyển về Việt Nam theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác
của pháp luật có liên quan; vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư
khi chuyển về Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ mở tại tổ
chức tín dụng được phép.

Vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ
Chính phủ và các tổ chức được Nhà nước, Chính phủ uỷ quyền thực hiện
vay, trả nợ nước ngoài trên cơ sở Chiến lược quốc gia về nợ nước ngoài và tổng
hạn mức vay vốn nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm.

Vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ
chức tín dụng và cá nhân
1. Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân được vay,
trả nợ nước ngoài theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ phù hợp với
quy định của pháp luật.
2. Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân phải tuân thủ
các điều kiện vay, trả nợ nước ngoài, thực hiện đăng ký khoản vay, mở và sử
dụng tài khoản, rút vốn và chuyển tiền trả nợ, báo cáo tình hình thực hiện khoản
vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam xác nhận đăng ký khoản vay trong phạm vi tổng hạn mức vay vốn
nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm.
3. Người cư trú được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép trên cơ
sở xuất trình chứng từ hợp lệ để thanh toán nợ gốc, lãi và phí có liên quan của
khoản vay nước ngoài và sử dụng các hình thức bảo lãnh, tái bảo lãnh và các
hình thức bảo đảm khoản vay khác.