ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY KHÔNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO LÃNH (TT)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY KHÔNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO LÃNH (TT)

vinasc-city-47

Chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay

1. Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi
khi Khoản vay chưa được rút vốn:
a) Hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay của Bên đi vay có thông tin gian lận để có đủ
Điều kiện được xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài;
b) Hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi đáp ứng quy định về thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi
Khoản vay theo quy định tại Thông tư này song thông tin đề nghị đăng ký, đăng ký thay đổi
không chính xác dẫn đến sai lệch về nội dung văn bản xác nhận, xác nhận đăng ký thay đổi
của Ngân hàng Nhà nước;
c) Văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi được ban hành không đúng thẩm quyền quy
định tại Điều 18 Thông tư này.
2. Khi Khoản vay đã được rút vốn, cơ quan có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hiệu lực văn
bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi trong các trường hợp quy định tại Điểm b
và c Khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay theo thẩm quyền quy định tại Điều
18 Thông tư này có văn bản gửi Bên đi vay và các bên có liên quan về việc chấm dứt hiệu lực
và lý do chấm dứt hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay.
4. Đối với trường hợp quy định tại Điểm b, c Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau khi văn bản
xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay bị chấm dứt hiệu lực, Bên đi vay có
trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký, đăng ký thay đổi
Khoản vay theo đúng quy định tại Thông tư này để có cơ sở tiếp tục thực hiện Khoản vay.