Công ty TNHH hai thành viên trở lên (P7)

Thông qua quyết định của HĐTV

dich-vu-ke-toan-tron-goi

Trong các trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp HĐTV:

– Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
– Quyết định phương hướng phát triển công ty
– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch HĐTV; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc hoặc tổng giám đốc
– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm
– Tổ chức lại hoặc giải thể công ty

Quyết định của HĐTV được thông qua tại cuộc họp khi:

– Được đa số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định
– Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định

Quyết định của HĐTV được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi:

– Được số thành viên đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ chấp thuận, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, Quý công ty vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn