Công ty TNHH hai thành viên trở lên (P6)

Điều kiện và thể thức họp Hội đồng thành viên

dich-vu-ke-toan6

Họp HĐTV lần 1

– Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định

Họp HĐTV lần 2

– Nếu họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ 2 trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định.

Họp HĐTV lần 3

– Trường hợp cuộc họp thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp HĐTV được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
– Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp HĐTV. Thể thức tiến hành họp HĐTV, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, bạn vui lòng liên hệ với Vinasc theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn