Công ty TNHH hai thành viên trở lên (P5)

Hội đồng thành viên

dich-vu-ke-toan6

– Gồm tất cả các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất. HĐTV họp ít nhất mỗi năm 1 lần;
– Điều kiện và thể thức họp HĐTV:
+ Lần 1: ít nhất 65% quyền biểu quyết
+ Lần 2: ít nhất 50% quyền biểu quyết
Lưu ý: tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định
+ Lần 3: không phụ thuộc số thành viên dự họp
– Thông qua quyết định:
+ Lấy ý kiến bằng văn bản: ít nhất 65% quyền biểu quyết
+ Họp biểu quyết: ít nhất 75% (đối với các quyết định quan trọng) và 65% quyền biểu quyết dự họp
Lưu ý: tỷ lệ củ thể do điều lệ công ty quy định.

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng thành viên

– Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty
– Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động vốn
– Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty
– Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ, thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng thành viên

– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty
– Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại điều lệ công ty
– Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng thành viên

– Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty
– Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện
– Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
– Quyết định tổ chức lại công ty
– Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty
– Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, bạn vui lòng liên hệ với Vinasc theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn