Công ty TNHH hai thành viên trở lên (P3)

Vốn của công ty TNHH hai thành viên trở lên

dich-vu-ke-toan6

Sau thời hạn cam kết lần cuối (90 ngày) mà vẫn có thành viên chưa góp đủ vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách:
– Các thành viên còn lại góp đủ vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty
– Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp
– Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty.

Tại thời điểm góp đủ giá trị phần vốn góp, thành viên được công ty cấp GCN phần vốn góp. Trường hợp GCN phần vốn góp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại GCN phần vốn góp.

Sổ đăng ký thành viên

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số DN, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
c) Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;
d) Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;
đ) Số và ngày cấp GCN phần vốn góp của từng thành viên.

Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, bạn vui lòng liên hệ với Vinasc theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn