Công ty mới thành lập cần làm những thủ tục gì về kế toán và thuế?

dich-vu-ke-toan-vinasc-tphcmCông ty mới thành lập đăng ký thuế thế nào?

(Taichinh) – Công ty TNHH MTV Bảo vệ Hoàng Hải Đăng mới được thành lập tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Vậy, Công ty phải thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan thuếthế nào? Có phải đăng ký về hình thức kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cố định, phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Phương pháp tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng tài sản cố định để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty mới thành lập phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chế độ hạch toán kế toán và phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.