Công ty hợp danh (P4)

DSC_3855Công ty hợp danh (P4)

Cơ cấu tổ chức CTHD, gồm: HĐTV, Chủ tịch HĐTV và GĐ/TGĐ.

HĐTV là cơ quan gồm tất cả thành viên. HĐTV bầu một thành viên HD làm chủ tịch HĐTV, đồng thời kiêm GĐ/TGĐ, nếu điều lệ công ty không quy định khác. HĐTV nhóm họp bất cứ khi nào theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTV hoặc của một thành viên HD. HĐTV có quyền quyết định tất cả công việc KD của công ty. Nếu điều lệ công ty không quy định thì các quyết định của HĐTV được thông qua tại cuộc họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên HD chấp thuận, trừ những vấn đề phải được sự chấp thuận của ít nhất 3/4 số thành viên HD được qui định tại K.3, Đ.177 LDN năm 2014.

LƯU Ý:
Các thành viên HD đều có quyền đại diện theo pháp luật; tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.
Các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐTV, GĐ hoặc tổng GĐ quy định tại K.4, Đ.179 LDN năm 2014.

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

1. Các thành viên HD có quyền đại diện theo PL và tổ chức điều hành hoạt động KD hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên HD trong thực hiện công việc KD hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.
2. Trong điều hành hoạt động KD của công ty, thành viên HD phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.
Khi một số hoặc tất cả thành viên HD cùng thực hiện một số công việc KD thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.
Hoạt động do thành viên HD thực hiện ngoài phạm vi hoạt động KD của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.
3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. HĐTV chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

Chủ tịch HĐTV, GĐ/TGĐ có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc KD hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên HD;
b) Triệu tập và tổ chức họp HĐTV; ký các nghị quyết của HĐTV;
c) Phân công, phối hợp công việc KD giữa các thành viên HD;
d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;
e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Mọi thông tin liên quan đến vấn đề thuế, tư vấn pháp lý và dịch vụ kế toán trọn gói, bạn vui lòng liên hệ với Vinasc theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ: Lầu 4, Số 70-72, Đường 43, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại: 0283 77 33 118 – fax: 0283 77 33 118

Email:  vinasc.co@gmail.com – website: www.vinasc.vn