Công ty hợp danh (P3)

DSC_3855Công ty hợp danh (P3)

Vốn của thành viên hợp danh

Thành viên HD và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Nếu các thành viên không thực hiện đúng cam kết thì:
Đối với thành viên HD: nếu không thực hiện đúng cam kết gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty và có thể bị khai trừ trong trường hợp công ty đã có yêu cầu lần thứ hai về việc góp vốn.
Đối với thành viên góp vốn: nếu không thực hiện đúng cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó với công ty. Ngoài ra, thành viên góp vốn đó có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của HĐTV.
Tại thời điểm góp đủ vốn như cam kết, thành viên sẽ được cấp GCN phần vốn góp. Tài sản góp vốn của các thành viên phải được chuyển quyền sở hữu cho công ty và trở thành tải sản của công ty HD.

Tiếp nhận thành viên mới (đ. 181)

Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên HD hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được HĐTV chấp thuận.
2. Thành viên HD hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp HĐTV quyết định thời hạn khác.
3. Thành viên HD mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác.

Dịch vụ kế toán Vinasc