Công ty hợp danh (P1)

DSC_3855Công ty hợp danh

Đặc điểm

Về thành viên: Công ty HD phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh, Ngoài thành viên hợp danh, công ty HD có thể có thành viên góp vốn,
Về chế độ trách nhiệm: Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ tài sản của công ty. Thành viên góp vốn chịu TNHH về những nghĩa vụ tài sản của công ty.

Đặc điểm

Về tư cách pháp lý: Công ty HD có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp GCN/ĐKDN.
Về huy động vốn: Công ty HD không có quyền phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào >> giống DNTN.

Nghĩa vụ của thành viên hợp danh

a) Tiến hành quản lý và thực hiện công việc KD một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
b) Tiến hành quản lý và hoạt động KD của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và NQ của HĐTV; nếu làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

Nghĩa vụ

c) Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
d) Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;
đ) Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;

Nghĩa vụ

e) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
g) Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;
h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty.

 

Dịch vụ kế toán Vinasc