CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

vinasc-city-59

Chức năng của Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

 

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm xây dựng, cập nhật và duy trì cổng thông tin Quản lý
hoạt động thương mại điện tử.
2. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử có các chức năng sau:
a) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục thông báo thiết lập website thương mại
điện tử bán hàng quy định tại Mục 1 Chương này;
b) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ
thương mại điện tử quy định tại Mục 2 Chương này;
c) Cung cấp thông tin hướng dẫn về quy trình và biểu mẫu thủ tục đăng ký, thủ tục xin cấp
phép dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng nhận trong thương mại điện tử theo quy định tại Mục 3
Chương này;
d) Công bố công khai các thông tin quy định tại Điều 65, 66 và 67 Nghị định này.
Điều 65. Danh sách các website thương mại điện tử đã thực hiện thủ tục thông báo và
đăng ký
1. Bộ Công Thương công bố công khai trên cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại
điện tử các danh sách sau:
a) Danh sách các website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo theo quy định tại Mục
1 Chương này;
b) Danh sách các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký theo quy định
tại Mục 2 Chương này.
2. Danh sách công bố quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm các thông tin sau:
a) Tên website thương mại điện tử và loại hình website theo thông báo hoặc đăng ký với
Bộ Công Thương;
b) Tên và thông tin liên hệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại
điện tử;
c) Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số
thuế cá nhân của cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.