CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG

CƠ CHẾ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀNG

vinasc-city-82

Thị trường ngoại tệ của Việt Nam

1. Thành viên tham gia thị trường ngoại tệ liên ngân hàng bao gồm Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng được phép.
2. Thành viên tham gia thị trường ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng được phép
với khách hàng bao gồm tổ chức tín dụng được phép, bàn đổi ngoại tệ và khách
hàng là người cư trú, người không cư trú tại Việt Nam.

3. Các đối tượng tham gia thị trường ngoại tệ của Việt Nam được thực hiện
các loại hình giao dịch theo thông lệ quốc tế khi đáp ứng các điều kiện do Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên thị trường
ngoại tệ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc mua, bán ngoại tệ trên thị
trường ngoại tệ trong nước để thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc
gia.

Cơ chế tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam
1. Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam được hình thành trên cơ sở cung cầu
ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định cơ chế tỷ giá hối đoái của đồng
Việt Nam phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô cụ thể trong từng thời kỳ.

Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng của tổ chức tín dụng và các tổ chức được
phép kinh doanh vàng.

Quản lý dự trử ngoại hối nhà nước

Thành phần Dự trữ ngoại hối nhà nước
1. Ngoại tệ tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài.
2. Chứng khoán và các giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ do Chính phủ, tổ
chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát hành.
3. Quyền rút vốn đặc biệt, dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế.
4. Vàng.
5. Các loại ngoại hối khác.

Nguồn hình thành Dự trữ ngoại hối nhà nước
1. Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước và thị trường ngoại hối.
2. Ngoại hối từ các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế.
3. Ngoại hối từ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng.
4. Ngoại hối từ các nguồn khác.