TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN

TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP VỀ KẾ TOÁN

vinasc-city-28

Tổ chức nghề nghiệp về kế toán

1. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người làm kế toán,
những người có chứng chỉ kế toán viên, kế toán viên hành nghề, đơn vị kinh doanh dịch vụ kế
toán.
2. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán được:
a) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm kế toán, kế toán viên hành nghề;
b) Tham gia nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực quốc tế về kế toán và đạo đức nghề nghiệp kế
toán;
c) Tham gia tổ chức thi chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Bộ Tài chính;
d) Phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán khi có yêu
cầu.
3. Bộ Tài chính quy định cụ thể về Điều kiện, cách thức, chế độ báo cáo và giám sát, kiểm tra,
thanh tra các hoạt động của tổ chức nghề nghiệp về kế toán quy định tại khoản 2 Điều

Điều khoản chuyển tiếp
1. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, người được bố trí là
phụ trách kế toán trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải đảm bảo có chứng chỉ kế
toán trưởng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 54 Luật kế toán.
2. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các Công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập trước ngày Nghị
định này có hiệu lực thi hành phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp của tổ chức góp vốn và của kế toán
viên hành nghề theo quy định tại Nghị định này và các Điều kiện khác theo quy định của Luật kế
toán để được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu không đảm
bảo một trong các Điều kiện theo quy định của Nghị định này hoặc Luật kế toán thì phải chấm
dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
3. Đối với các đơn vị trong lĩnh vực kế toán nhà nước đã bổ nhiệm kế toán trưởng trước ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng theo quy định tại Nghị định này chỉ bổ nhiệm phụ
trách kế toán thì không nhất thiết phải miễn nhiệm kế toán trưởng ngay khi Nghị định có hiệu lực
thi hành mà tiếp tục được bố trí kế toán trưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm ghi trong quyết định
bổ nhiệm kế toán trưởng hiện hành. Khi bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì chỉ được bổ nhiệm
phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định này.