CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI

CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI

vinasc-city-59

Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của Chính phủ

Chính phủ quyết định việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của Nhà nước,
Chính phủ và các tổ chức được Nhà nước, Chính phủ uỷ quyền.

Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức tín
dụng, tổ chức kinh tế
1. Tổ chức tín dụng được thực hiện cho vay, thu hồi nợ nước ngoài theo
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Tổ chức kinh tế được cho vay, thu hồi nợ nước ngoài nếu đáp ứng được
các điều kiện sau đây:
a) Được Chính phủ cho phép;
b) Thực hiện mở và sử dụng tài khoản, chuyển vốn ra và thu hồi vốn, báo
cáo tình hình thực hiện cho vay và thu hồi nợ nước ngoài theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
c) Nguồn thu vốn gốc, thu lãi và các khoản phí có liên quan phải được
chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép.

Phát hành chứng khoán trong và ngoài nước

Người cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ
Việt Nam
Khi được phép phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, người
cư trú là tổ chức phải mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng được phép; mọi giao
dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán bên ngoài lãnh thổ Việt
Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản này.

Người không cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán trên lãnh
thổ Việt Nam
Khi được phép phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam, người
không cư trú là tổ chức phải mở tài khoản tại một tổ chức tín dụng được phép;
mọi giao dịch liên quan đến hoạt động phát hành chứng khoán trên lãnh thổ Việt
Nam phải được thực hiện thông qua tài khoản này.