CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020

vinasc-city-47

Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán.

1.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

1.1.1. Tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán;
tổng kết 17 năm thi hành Luật Kế toán (năm 2003) và 5 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Kế toán; đánh giá, đề xuất kiến nghị, những giải pháp tiếp tục hoàn thiện
nguyên tắc kế toán phù hợp với nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hoàn thiện (2016 –
2020).
Theo đó, tiếp tục hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung trong hai
lĩnh vực kế toán nhà nước và kế toán doanh nghiệp.
1.1.2. Hoàn thiện Chế độ kế toán doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật những thay đổi của Chuẩn
mực kế toán và Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam.
1.1.3. Xây dựng và hoàn thiện Thông tư hướng dẫn kế toán cho các nghiệp vụ và lĩnh vực đặc
thù:
(1) Thông tư hướng dẫn kế toán công cụ tài chính phái sinh (2016 – 2018).
(2) Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Tổ chức tín dụng (2016 – 2018).
(3) Thông tư hướng dẫn kế toán cho các lĩnh vực đặc thù Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở
giao dịch chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, các
tập đoàn kinh tế,… (2016 – 2018).
(4) Xây dựng Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho mô hình Tổng kế toán Nhà nước ở Việt
Nam (2016 – 2020).
1.1.4. Xây dựng Thông tư ban hành các Chuẩn mực kế toán đặc thù (Khai khoáng; Nông
nghiệp;…).
1.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
1.2.1. Tổ chức triển khai và đánh giá, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về kiểm toán độc lập
(2016 – 2020).
1.2.2. Xây dựng Nghị định quy định về Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao vị
thế công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (2016 – 2018).