CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

vinasc-city-59

Phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán.

3.1. Đối với lĩnh vực kế toán:
3.1.1. Mở rộng quy mô số lượng và chất lượng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán thông
qua hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề; tăng cường đội ngũ kế toán viên hành nghề và
tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ dịch vụ kế toán (2016 – 2020).
3.1.2. Triển khai Đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán nói chung và
hoạt động hành nghề kế toán nói riêng (2016 – 2017).
3.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
3.2.1. Tiếp tục tham gia các thỏa thuận quốc tế cả về đa phương và song phương trong lĩnh vực
kiểm toán nhằm đạt được sự thừa nhận lẫn nhau về trình độ, hành nghề của kiểm toán viên hành
nghề, từ đó mở rộng thị trường dịch vụ kiểm toán (2016 – 2020).
3.2.2. Tiếp tục (giai đoạn 2) xây dựng 2 Công ty kiểm toán của Việt Nam từng bước phát triển
ngang tầm Big Four (2016 – 2020).

Xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông
lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam.
2.1. Đối với lĩnh vực kế toán:
2.1.1. Xây dựng Thông tư ban hành bổ sung (hoặc cập nhật) các Chuẩn mực Báo cáo tài chính
Việt Nam (Ban hành các Chuẩn mực còn thiếu so với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế hoặc
ban hành các chuẩn mực cập nhật mới). Đánh giá, hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh
tế thị trường phát triển, đồng thời hướng dẫn việc áp dụng chuẩn mực đối với các doanh nghiệp

hoạt động đặc thù. Kết quả là tạo lập được hệ thống Chuẩn mực kế toán đầy đủ, hoàn thiện, phù
hợp với nền kinh tế thị trường phát triển (2016 – 2020).
2.1.2. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam
(2016 – 2020).
2.1.3. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống Chuẩn mực kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán nhà
nước trên cơ sở hệ thống Chuẩn mực kế toán công quốc tế (Theo nguyên tắc dồn tích) (2016 –
2020) (giai đoạn 2).
2.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
2.2.1. Đánh giá việc áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số
214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính (2016-2020).
2.2.2. Tiếp tục cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán
giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức đánh giá, hoàn thiện theo hướng phù hợp với nền kinh tế thị
trường hoàn thiện. Kết quả là hệ thống Chuẩn mực kiểm toán đầy đủ, hoàn thiện, phù hợp với
nền kinh tế thị trường phát triển.