CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

vinasc-city-59

8.1. Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng nhân viên, chất lượng dịch vụ thông qua việc đẩy
mạnh tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức theo các hình thức phù hợp trên cơ sở tiếp thu thông lệ
quốc tế, điều kiện cụ thể của Việt Nam (2016 – 2020).

8.2. Xây dựng Đề án đổi mới mô hình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên
hành nghề theo hướng đào tạo, thi theo tín chỉ để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên
hành nghề; đồng thời mở rộng và tăng cường số lượng các kỳ thi cấp Chứng chỉ kiểm toán viên,
kế toán viên hành nghề (2016 – 2020)

Đẩy mạnh sự phát triển các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong
nước trở thành tổ chức tự quản.
Xây dựng Đề án tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông qua việc nâng cao chất lượng triển khai các công việc
do Bộ Tài chính chuyển giao thực hiện (2016 – 2020).
Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của kế toán, kiểm toán
Việt Nam.
Xây dựng Đề án nghiên cứu các mô hình của các nước phát triển để vận dụng vào Việt Nam về
xây dựng kỹ thuật nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; về phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán; về mô
hình đào tạo, thi, cấp chứng chỉ hành nghề về kế toán, kiểm toán (2016 – 2020).

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản lý trên cơ sở công
nghệ hiện đại.
Xây dựng Đề án thiết lập hệ thống kết nối thông tin trực tuyến đủ mạnh tại các cơ quan quản lý
Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán như thiết lập các Website, tổ chức thực hiện việc
đăng ký và quản lý hành nghề trực tuyến; Xây dựng ngân hàng dữ liệu để quản lý và giám sát
việc hành nghề kế toán, kiểm toán (2016 – 2020).