CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2016 – 2020 (TT)

vinasc-city-28

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán và kiểm toán.

4.1. Đối với lĩnh vực kế toán:

4.1.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật, chuẩn mực, chế độ kế toán
kiểm toán (kể cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc); Hoàn thiện quy chế tự kiểm tra và
quy chế kiểm tra kế toán; Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế
toán. Kết quả đến năm 2020 thể chế được hoàn thiện, việc triển khai đi vào nề nếp (2016 – 2020).
4.1.2. Hoàn thiện quy chế tự kiểm tra và quy chế kiểm tra kế toán nhằm tăng cường kiểm tra,
giám sát hoạt động kế toán nhà nước thông qua việc kiểm tra thực hiện chế độ kế toán trong lĩnh
vực kế toán nhà nước (kể cả kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo vụ việc) (2017 – 2018).
4.1.3. Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính nhằm đảm bảo công khai thông tin cũng như tình hình
tài chính của tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức kinh tế trong nền kinh tế (2017 – 2018).
4.2. Đối với lĩnh vực kiểm toán:
Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán trong nền kinh tế quốc dân thông
qua việc nâng dần tần suất kiểm tra, tăng số lượng doanh nghiệp được kiểm tra, hoàn thiện cơ
chế kiểm tra và tự kiểm tra, hoàn thiện bảng chấm điểm theo các chuẩn mực kiểm toán mới ban
hành. Phấn đấu đến năm 2020 thể chế được hoàn thiện, việc triển khai đi vào nề nếp; tỷ lệ doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế trong nền kinh tế được kiểm toán và được cung cấp dịch vụ kế toán tăng
55-60% (2010 – 2020).
5. Củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án củng cố, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Vụ Chế độ Kế toán
và Kiểm toán – Bộ Tài chính đảm bảo thực hiện chức năng hoạch định chính sách và quản lý,
giám sát kế toán, kiểm toán về biên chế và mô hình tổ chức.