CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015

CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN GĐ 2013 – 2015

vinasc-city-59

1. Hoàn thiện các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán.

1.1. Đối với lĩnh vực kế toán:
1.1.1. Trình Quốc hội ban hành Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung theo hướng tiếp cận với thông lệ
quốc tế và phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, địa
phương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các
cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015 (Dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng
5/2015).
1.1.2. Xây dựng Nghị định (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 128/2004/NĐ-CP, Nghị
định 129/2004/NĐ-CP) quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể một số điều của Luật sửa đổi, bổ
sung Luật Kế toán.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành, Địa phương, Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2015 -2016.
1.1.3. Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm
toán độc lập.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các bộ ngành, địa phương, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.
1.1.4. Xây dựng Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam, các doanh nghiệp, công ty kiểm toán, các trường Đại học.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.
1.1.5. Xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện 26 Chuẩn mực kế toán cập nhật và các chuẩn
mực Báo cáo Tài chính Việt Nam.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các bộ ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam, tập đoàn, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, Trường học.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.
1.1.6. Xây dựng Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất.
a) Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam, các tập đoàn, công ty kiểm toán, các trường Đại học.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 – 2015.